CENTRUM
VOOR
PSYCHOTHERAPIE

 

gemaakt door Nederlink webdesign

  Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam
Tel. 010-3132529
Tel. 010-3132500 (b.g.g.)
E-mail: info@centrumpsychotherapie.nl
Privacyverklaring J.W.M.Pluymakers


J.W.M.Pluymakers, psychiater-psychotherapeut
Wilhelminaplein 1 3072 DE Rotterdam
Zorgverlenersnummer 03059144 (tevens AGB-code)
Praktijkcode: 03071973, Telefoon: 010-3132529
BIG-registratienummers: 39023286501

Algemeen
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leg ik uw contactgegevens, persoonlijke gegevens en medische gegevens vast, in overeenstemming met de bepalingen in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat ik uw gegevens alleen gebruik voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat ik uw gegevens goed beveilig tegen inbreuk door derden. Ik bewaar uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet mij verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zal ik uw gegevens verwijderen. Ik wissel gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doe ik via beveiligde systemen of schriftelijk en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag en na uw toestemming. Uitdrukkelijk zal ik opnieuw vragen om toestemming als het een bedrijfsarts of verzekeringsarts betreft. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Ik heb ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van mijn online behandelingen (Medicore) , Routine Outcome Metingen (TelePsy-ROM) en declaratiesysteem/elektronisch medicatie voorschrijfsysteem (Medicore-Farmed). Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Ook heb ik een contract met uw zorgverzekeraar op basis waarvan ik onder meer uw declaraties doorstuur. Al deze leveranciers maken gebruik van beveiligingsmaatregelen volgens de NEN510-standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. M.b.t. het declaratiesysteem en elektronisch voorschrijfsysteem ben ik contractueel verplicht het op deze manier te doen. Indien u daarmee niet instemt, zult u zelf de kosten voor de behandeling moeten betalen, of kan ik u niet behandelen.
Tevens ben ik wettelijk verplicht na afsluiting van uw Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gegevens over de duur, soort behandeling en diagnose-groep gepseudonimiseerd aan te leveren aan het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS). Deze ontvangt en beheert alle informatie over afgesloten DBC-trajecten in de ziekenhuiszorg, GGZ en forensische zorg. Het DBC-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens van de patiŽnt zoals naam, adres en woonplaats: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verbiedt dit. Uitzondering zijn de eerste vier cijfers van de postcode, de landcode, het geboortejaar (dus niet de datum) en het geslacht.
PatiŽntgegevens worden altijd gepseudonimiseerd aan de NZa geleverd. Dat wil zeggen dat de gegevens worden omgezet naar een niet naar de persoon herleidbare code. Dit gebeurt zelfs twee keer: eerst bij de zorgaanbieder zelf via de aanleversoftware (de privacy- en verzendmodule) en daarna in een beveiligde omgeving bij een zogenaamde Trusted Third Party. Deze tweede stap is geheim voor zowel de zorgaanbieder als de NZa.
Ook ben ik verplicht tot aanlevering van geanonimiseerde uitkomsten van Routine Outcome Metingen (ROM) aan Stichting Benchmark GGZ(SBG). SBG is een onafhankelijk kenniscentrum bestuurd door vertegenwoordigers van patiŽnten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met als doel de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door transparantie te bieden over behandeluitkomsten.
Wanneer het - ondanks de in het bovenstaande opgesomde maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan meldt ik dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens en/of op een afschrift van door mij gevoerde correspondentie. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door mij te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan uw verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u dit bij mij aangeven.

Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop ik uw gegevens behandel en beheer, neemt u dan in eerste instantie contact met mij op. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Ik heb het bovenstaande goed begrepen en stem daarmee in.

Uitzondering zijn niet/wel aanwezig. Ik geef geen toestemming voor

..................................................................................................................

..................................................................................................................


Opgemaakt in tweevoud en tweede exemplaar aan de patiŽnt meegegeven

Naam: J.W.M. Pluymakers

Datum:

Handtekening: 

  Op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur ben ik direct telefonisch
te bereiken op: Tel. 010-3132529 (Wilhelminaplein).